Liceum Ogólnokształcące Wspierania Rozwoju

Liceum Specjalne Wspierania Rozwoju to niepubliczna szkoła dla uczniów ze spektrum autyzmu, która rusza od września 2023.

Szkoła jest bezpłatna, jej organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka, która od roku 2004 prowadzi Specjalną Szkołę Podstawową dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Szkoła realizuje cele i treści edukacyjne zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego dostosowując je do potrzeb i możliwości uczniów.

Przeznaczona jest dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne. Ma charakter terapeutyczny i służy młodzieży wymagającej specjalnych oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych. Ten cel realizujemy dostosowując organizację procesu dydaktycznego do możliwości i potrzeb każdego z uczniów. W naszych klasach uczy się maksymalnie 12 osób, a na każdej lekcji jest obecnych dwoje nauczycieli: nauczyciel przedmiotowy i terapeuta.

Oprócz zajęć edukacyjnych w plan uczniów włączone są zajęcia terapeutyczne:

  • TUS – Trening Umiejętności Społecznych,

  • TZA – Trening Zastępowania Agresji,

  • socjoterapia,

  • logopedia,

  • zajęcia korekcyjno kompensacyjne,

  • konsultacje z psychologiem,

  • orientacja zawodowa.

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-16.00.

Wszyscy nasi terapeuci są zatrudnieni w szkole, co przyspiesza i ułatwia komunikację nauczycieli z terapeutami. Nauczyciele otrzymują informacje, jakie metody nauki są najskuteczniejsze, jakie są możliwości danego ucznia; jego mocne i słabe strony. Terapeuci natomiast na bieżąco uzyskują informacje od nauczycieli na temat postępów uczniów w nauce i skuteczności ich oddziaływań terapeutycznych.